بانک جامع اطلاعات فرش و دست بافته های ایران
 

  جستجو
 موزه فرش  
بازرگاني سبحه
 OldCarpet.com  
 مجله گره  
 مجله هالي
 سازمان توسعه تجارت ايران
 Miri Iranian Knots
 ICOC
 Araghchi Carpet
 DOMOTEX
 مرکز ملي فرش
 فرش در آيينه مجلات
 دسترسي اعضا
نام:
رمز عبور:


عضو جديد
 

نظر بدهيد! 

نسخه چاپ

 ارسال براي ديگران

 بازگشت
تاريخ درج: 20/4/82   کارپتور


رنگ هاي قالي ايران

رنگرزی هنری است که از دير باز رواج داشته است و يکی از شاخه های آن رنگرزی الياف قالی است که رنگرز با استفاده از مواد و رنگينه های گياهي و شيميايی و ترکيب مواد با يکديگر رنگهای گوناگونی را بوجود می آورد و با استفاده از آن الياف را رنگ می کنند . قالی ايران از تنوع رنگ زيادی برخوردار است و حدود 70-100 نوع رنگ در قاليهای مناطق مختلف ايران ديده می شود . در اين مقاله سعی شده است که به معرفی و روش تهيه رنگهای قالی ايران بپردازيم.


82/4/20 - کارپتور - اختصاصي
    امير عباس وزيري فر
    
    اسامی رنگهای رايج در قالی ايران :
    آبی ،آجری،آتشی، ارغوانی، الماسی، بادامی، برگ سنجدی، پرتقالی، پسته ای، پوست پيازی، ترياکی، تنباکويی، جفتی، جوذی، حنايی، خاکستری،خاکی، خردلی، خرمايی، دارچينی، دودی، دوغی، زرد، زرشکی، زعفرانی، زنگاری، زيتونی، ساقه چناری، سبز، سرخابی، سرمه ای، سفيد، سماقی، سوسنی، سياه ، شتری، شفقی، عاجی، علفی، شويدی، شير شکری، صورتی، عنابی، فيروزه ای، قارچی، قرمز، قهوه ای، کافوری، کاهی، کاهگلی، کبود، کرم، کرپ، گردويی، گلبهی، گل چناری، گل خاری، گل اناری، گلی، لاجوردی، لاکی، ماشی، مشکی، مليحه ای، موشی، نارنجی، نباتی، نخودی، نقره ای، نيلی، هلی، ياقوتی.
    
    معرفی و روش تهيه رنگهای قالی ايران :در اين بخش به معرفی و روش تهيه رنگهای قالی ايران می پردازيم که دو سطر اول ابتدا اسامی رنگها و به معرفی رنگها پرداخته ايم و در سطر دوم به مواد طبيعی که برای تهيه رنگ به کار می رود اشاره شده است.
    
    آل: رنگ مايل به قرمز که از ريشه گياهی استخراج می شود.
    زاج سفيد ، روناس
    آبی: وسمه، نيل ، لاجورد آبی سير: آبی تيره ، کبود، نيلی رنگ
    نيل، سود،هيدروسولفيت نيل، سود، هيدرو سولفيت
    آبی کم رنگ: آبی با عمق کم آجری: رنگ آجر، زرد قهوه ای
    نيل،سود، هيدرو سولفيت زاج سفيد، اسپرک، پوست گردو
    آلبالويی : رنگ آلبالو اسپرکی: به رنگ اسپرک، زرد
    زاج سفيد ، روناس زاج سفيد، اسپرک
    ارغوانی: سرخ مايل به بنفش، قرمز تيره ، تند آتشی برگ سنجدی: رنگ برگ سنجد که از خانواده سبز است.
    نيل، سود، هيدرو سولفيت، زاج سفيد،روناس نيل، سود، هيدرو سولفيت، اسپرکف زاج سفيد
    بژ: زاج سفيد، روناس، پوست گردو، سود. بلوطی: رنگی از خانواده قهوه ای-پوست گردو
    بور: رنگ طلايی، زرد يا سرخ کمرنگ بيدی: سبز و به رنگ برگ بيد
    اسپرک،زاج سفيد،روناس زاج سفيد، پوست گردو، برگ مو،روناس
    پرتقالی: نارنجی روشن و به رنگ پوست پرتقال پسته ای: سبز خوش رنگ و به رنگ پوست پسته
    زاج سفيد، اسپرک، روناس نيل، سود، اسپرک، زاج سفيد
    سبز مغز پسته ای: رنگ مغز پسته پوست پيازی: رنگ صورتی يا چهره ای
    نيل، سود، اسپرک، زاج سفيد روناس، زاج سفيد
    ترياکی: رنگ ترياک که قهوه ای سوخته است. جگری: قرمز مايل به ارغوانی، لاکی، قرمز سير
    زاج سفيد، پوست گردو، برگ مو، روناس روناس، بيکرومات، قرمز دانه، گرد ليمو، گرد غوره
    جفتی: زرد طبيعی حنايی: قرمز متمايل به قهوه ای
    پوست انار، پوست گردو،زاج سياه روناس، زاج سفيد، پوست گردو، حنا
    خاکستری: به رنگ سفيد متمايل به مشکی خاکی: زرد متمايل به قهوه ای و به رنگ خاک
    پوست گردو، پوست پياز، انار، بزغنج، جفت و سماق زاج سفيد، پوست گردو
    خردلی: زرد متمايل به قهوه ای خرمايی: زرد متمايل به قهوه ای
    اسپرک،زاج سفيد ، پوست گردو اسپرک، پوست گردو، روناس
    دارچينی: سبز متمايل به قهوه ای دودی: رنگ دود که سياه است
    اسپرک، نيل، پوست گردو زاج سياه، پوست گردو،بقم
    دوغی: آبی کمرنگ در يزد ،رنگ قرمز يا گلی زعفرانی:زرد مايل به قرمز
    زاج سفيد، روناس، قره قروت، دوغ)
    اسپرک، زاج سفيد، روناس
    زيتونی: رنگ استخراج سبز و بنفش است. زنگار فام: سبز رنگ
    برگ مو،زاج سفيد و زاج سياه نيل، سود، اسپرک، زاج سفيد
    زنگاری: سبز مايطل به آبی ،رنگ زنگار (ساقه چناری)
    هيدرو سولفيت، سود،برگ مو، اسپرک، زاج سفيد
    
     سربی: خاکستری سرخابی: قرمز
    هليله، زاج سياه روناس،زاج سفيد، قرمز دانه
    سرخ: قرمز، گلگونبه رنگ خون سرمه ای: رنگ بين سياه و آبی
    قرمز دانه شراب کش، گرد غوره، گرد ليمو نيل، هيدرو سولفيت،سود، آمونياک
    سفيد استخوانی: سفيد کمی مايل به خاکستری سماقی: از خانواده قرمز(قرمز متمايل به قهوه ای)
    هليله، زاج سياه پوست گردو، زاج سفيد، روناس
    سوسنی: ترکيبی از رنگ آبی و قرمز سياه : مشکی
    نيل، هيدروسولفيت،سود، روناس، زاج سفيد پوست گردو، زاج سياه
    سيمين: نقره ای شتری: قهوه ای مايل به زرد روشن
    زاج سياه ، هليله برگ مو، روناس، زاج سفيد، پوست گردو
    شفقی: به رنگ شفق(سرخی پس از غروب) شنگرف: رنگ غبار شنگرف که سرخ يا قهوه ای است
    روناس، اسپرک، بيکرومات، زاج سفيد زاج سفيد، روناس، پوست گردو
    شويدی: رنگ ساقه ی شويد که سبز پر رنگ است شير بور: رنگ شکری متمايل به خاکستری است( اصطلاحی است برای
    اسپرک،زاج سفيد،کات کبود رنگ پشم گوسفندان نژاد شال که در نواحیتاکستان، شريف آباد و طارم
     عليا پرورش يابد. هليله، زاج سفيد
    شير شکری: رنگ سفيد مايل به زرد شيری رنگ: رنگ سفيد مايل به زرد
    اسپرک، زاج سفيد اسپرک، زاج سفيد
    صورتی: سرخابی کم رنگ و از خانواده قرمز عنابی:رنگ عناب که قرمز شفاف مايل به قهوه ای است
    زاج سفيد، قره قروت، روناس، قرمز دانه زاج سفيد، قره قروت، روناس،پوست گردو
    فيروزه ای: رنگ سنگ فيروزه ، آبی آسمانی، آبی مايل به سبز( 7%آبی-25%سبز-5% سفيد)
    فلفل نمکی: خاکستری و قهوه ای سير قهوه ای : ترکيب قرمز و زرد (زرد6%،سرخ 35%،سياه 5%)
    هليله،زاج سياه،پوست گردو زاج سفيد ،روناس، اسپرک
    قارچی:قهوه ای کم رنگ کاهگلی:رنگ کاه و گل ، زرد متمايل به قهوه ای
    پوست گردو اسپرک، زاج سفيد،پوست گردو
    کاهی: زرد مات و کمی کدرزرد متمايل به قهوه ای کبود: رنگ نيلی، آبی، سير، بنفش پر رنگ
    اسپرک، زاج سفيد، پوست گردو سود، هيدرو سولفيت، نيل،اسپرک، زاج سفيد
    کافوری: سفيد کرم معمولی: تيره تر از روشن
    زاج سفيد پوست انار، برگ مو، روناس، زاج سفيد
    کرم زرد: سفيد مايل به زرد کرم روشن: سفيد کمی کدر
    زاج سفيد، برگ مو زاج سفيد، برگ مو، پوست گردو
    گردويی: رنگ پوست تازه گردواز خانواده سبز پوست دوم گردو: قهوه ای که دارای رگه روشن است
    اسپرک،زاج سفيد، نيل، سود، هيدرو سولفيت پوست گردو
    گلبهی: از خانواده صورتی و به رنگ درخت ميوه به گل جوز: پوست سبز گردو
    روناس، زاج سفيد نيل، سود، هيدرو سولفيت، اسپرک،زاج سفيد
    گل ناری: قرمز زرشکی، رايج در باختران و اردکان گل گون: قرمز
    زاج سفيد، روناس، قره قروت قرمز دانه، گرد غوره ، گرد ليمو
    گندمی:زرد مايل به سبز لاجوردی: رنگ سنگ لاجورد که از خانواده رنگ آبی است
    اسپرک با زاج سفيد يا سياه نيل، سود، هيدرو سولفيت
    لاکی:رنگ قرمز تيره لعلی :رنگ لعل، قرمزی که فام آن شبيه فام لعل است
    زاج سفيد، قره قروت ،روناس،قرمز دانه،جوهر ليمو روناس، زاج سفيد
    ماشی: رنگ ماش، ترکيب سبز و نارنجی ماشی تيره: ماشی متمايل به سياه
     نيل، سود، هيدرو سولفيت،برگ مو ، پوست گردو، زاج سفيد نيل، سود، هيدرو سولفيت ، روناس
    ملحه ای:رنگ نمک که سفيد مايل به زرد است موشی: نوعی خاکستری
    اسپرک،زاج سفيد هليله ، زاج سياه
    نارنجی: رنگ زرد روشن نقره ای: رنگ نقره
    زاج سفيد، روناس، برگ مو پوست پياز، زاج سياه
    نيلی: آبی تيره وسمه ای: رنگ وسمه، از خانواده آبی
    نيل، سود، هيدرو سولفيت نيل، سود، هيدرو سولفيت
    هلی: رنگ هل از خانواده سبز هلی روشن: سبز روشن
    هليله، کات کبود پوست انار، پوست گردويا زاج سفيد، قره قروت، روناس
    هلی تيره: سبز تيره هلی سير: سبز سير
    سود، نيل، هطدرو سولفيت، اسپرک، زاج سفيد پوست انار، پوست گردو
    ياقوتی: رنگ ياقوت ، قرمز پر رنگ و شفاف
    قرمز دانه، گرد غوره، گرد ليمو
    
     امير عباس وزيری فر
    aabasrf@yahoo.com
    
    
    
    
    
    
     


نظرات شما:
 • خانم لاله          ایران شیراز
 • تاريخ ارسال: 10/7/90
  ترکیبات رنگ در طراحی
  سلام خیلی متشکر از اطلاعاتی که در اختیارمان میگذارید.. شما روش ساختن این رنگها را در رنگرزی فرمودید.. لطفا طریقه بدست آوردن این رنگها در طراحی را نیز بفرمایید و اینکه چگونه و با ترکیب چه رنگهایی و به چه میزان بدست میآیند و اگر کتابی میشناسید معرفی کنید.ممنون و متشکر.
  ::::::::::::::::
  شما مي توانيد کتاب رنگ وحشي را به عنوان يک نمونه کتاب مفيد مورد مطالعه قرار دهيد

 • خانم شيرين کياني     کارمند     ايران تهران kiani.shirin@gmail.com
 • با سلام خدمت تمامي کادر محترم سايت من بابت تمام اطلاعاتي که از سايت زيباي شما گرفته ام متشکرم و مى خواهم اگر مقدور باشد اخبار فرش را به آدرس ايميل کنيد. با تشکر از خانم فائزه قادري و پدر مهربانشان
  :::::::::::::::::::
  از شما تشکر مي کنيم. اگر عضو سايت باشيد خبرنامه هاي ما را دريافت مي کنيد. اگر در دريافت خبرنامه مشکلي داريد آدرس ايميل خود را در بخش ويرايش اطلاعات چک کنيد. اگر مشکل باقي بود با ما تماس بگيريد. موفق و پيروز باشيد.

 • خانم دهقاني نژاد     دانشجو     ايران شيرازlaleh84361636
 • بسيار خوشحال شدم و ممنون
  از اطلاعات شما

 • خانم سارار رهبر     مهندس پزشکي     ايران تهرانrahbar@razi.tums.ac.ir
 • با عرض سلام وخسته نباشيد به خاطر تهيه اين صفحه مفيد
  من صفحه شما را از طريق يک لينک در سايت ويکيپديا ديدم. خواهشي دارم و آن اين است که براي کاربراني مثل من که شناخت زيادي از رنگها ندارند از هر رنگ يک نمونه هم در اين صفحه بگذاريد تا علاوه بر آشنايي با اسم آنها با خودشان هم آشنا شويم.

 •  پريسا اصغري     مدير سيستم     ايران pardis77@yahoo.com
 • چقدر دنياي رنگها بزرگه و چه اسمهاي با مسمايي
  اسمها چه ظريف و دقيق انتخاب شده
  آفرين
  موفق باشيد

 • آقای سینا شیخی     مهندس عمران      

 • آقا ، لذت بردم . دستت طلا

 • خانم پيرايه يغمايي          استراليا سيدنيpirayeh1632@hotmail.com
 • عزيزان کار شما عالي است ! دست مريزاد !
  بعد از مدت ها چشمم به جايي روشن شد که در مورد فرش، رنگ ها و نقشه ها و ... و ... برخورد ريشه اي مي کند . من فقط دنبال نقشه ي قالي بودم که نيافتم . ممکن است به من رهنمود بدهيد ? سپاسگزارم .
  پيرايه يغمايي   
    پيشخوان
    مراکز آموزشی
    دانشگاه هاي دولتي
    مراکز علمي-کاربردي
    دانشگاه آزاد
    هنرستان ها
    مرکز تحقيقات فرش دستباف ايران
    تورهای آموزشی گردشگری فرش دستباف Persian Carpet Educational Tours
    بانك جامع اطلاعات نان و گندم ايران
    پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی
    همایش گنجینه های از یاد رفته هنر ایران
      کليه حقوق متعلق به سايت اطلاع رساني فرش ايران است
  نقل مطالب به هر شکل تنها با ذکر عنوان و نشاني سايت مجاز است
  CARPETOUR.COM   2000-2009 All Rights Reserved.